logo
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

За центъра

Центърът за иновативни образователни технологии (ЦИОТ) се създава в отговор на инициативата на Европейската комисия за „ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“.

ЦЕЛИ:

ЦИОТ трябва да съдейства за:

 • адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии;
 • осигуряване на място на университета в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство;

ЗАДАЧИ:

ЦИОТ трябва:

 • да усвоява иновативни образователни технологии, като ги адаптира към условията на университета;
 • да популяризира иновативните образователни технологии, в т.ч. и виртуалните образователни модели чрез отделни лекции, семинари, курсове, виртуални библиотеки и др.;
 • да съдейства за оборудване на всички лекционни зали, а впоследствие, и на лабораториите с интерактивни презентационни системи и лаптопи;
 • да презентира използваните в университета иновативни образователни технологии пред експертни групи, официални гости от страната и чужбина и др.;
 • да съдейства за трансфера на иновативни образователни технологии в началните и средните училища в областта;
 • да следи непрекъснато за обявяването на конкурси за финансиране на проекти, свързани с иновативните образователни технологии, от национални и европейски програми и да информира своевременно всички факултети и филиали; да инициира участието на университета в такива конкурси;
 • да провежда изследвания за определяне на действителната полза от внедряването на иновативните образователни технологии;
 • да участва в организирането и/или провеждането на национални семинари и конференции свързани с иновативните образователни технологии;
 • да участва в организирането и провеждането на международни конференции със секция за иновативните образователни технологии;
 • да актуализира съдържанието на сайта си;
 • да популяризира дейността си чрез социалните мрежи.

СТРУКТУРА:

ЦИОТ е съставна част на Университетския Център за изследователски проекти и трансфер на технологии. ЦИОТ взаимодейства активно с:

 • Център за информационни технологии, електронно и дистанционно обучение;
 • Сектор- информационни технологии и комуникации;
 • Сектор- електронно и дистанционно обучение;
 • Сектор- трансфер на иновации и технологии;
 • Център за повишаване на квалификацията;

 Центърът се ръководи от избрано от Академичния съвет хабилитирано лице. Ръководителят на центъра е подчинен и се отчита на ресорния зам.-ректор. Съставът на ЦИОТ е динамичен и включва преподаватели, докторанти и студенти от различни факултети и филиали с подчертани интереси в областта на иновативните образователни технологии. Същите се обединяват във временни колективи за решаване на конкретни задачи от оперативния план за работа.

ФИНАНСИРАНЕ:

Центърът използва следните източници на финансиране:

 • Национални образователни и научноизследователски програми;
 • Европейски образователни и научноизследователски програми;
 • Фонд “Научни изследвания” на университета;
 • Дарители и спонсори.